મુલાકાતી નંબર: 430,067

Ebook

બાળકોના મોઢામાં ચાંદા

બાળકોના મોઢામાં ચાંદા પડે તેને તબીબી ભાષામાં apthous ulcer કહે છે. છ માસથી નાના બાળકો કે જેઓ બહારનું દૂધ પીવે છે, જે બાળકો શીશીથી દૂધ પીવે છે તેમજ જે બાળકોની માતાની નીપલ પર ફંગસનો ચેપ હોય તે બાળકોમાં મોઢામાં ચાંદા પડે છે. એક થી પાંચ વર્ષના જે બાળકોને પેન, પેન્સિલ કે ઇલેક્ટ્રોનિક રમકડા મોઢામાં નાખવાનીવધુ વાંચો

હાથ ધોવાનું મહત્વ
બાળકના મોમાંથી આવતી દુર્ગંધ
બાળક વર્ષભર સ્વસ્થ કેવી રીતે રહે
બાળક દરેક વસ્તુ મોમાં નાખે છે
ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો