મુલાકાતી નંબર: 430,028

Ebook
ભરત લાખાણી – જજીસ બંગલો – અમદાવાદ
મારી બે વર્ષની દીકરીને ઝાડા કરવામાં ખુબ તકલીફ રહે છે. તેનું પેટ સાફ રહેતું નથી. ક્યારેક મળ સાથે લોહી પણ પડે છે. ડોક્ટર સાહેબ મને ખુબ ચિંતા રહે છે. માર્ગદર્શન આપો.

પ્રતિશાદ આપો

મંજૂર ટૅગ્સ

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો