મુલાકાતી નંબર: 430,027

Ebook
પરિધિ વ્યાસ
બજારના જંક ફૂડ બાળકને કેવી રીતે નુકશાન કરે છે તે જણાવશો? બહારના ઠંડા અને કલરવાળા પીણા પણ બાળકને નુકશાન કરે તેવું સાંભળ્યું છે તે સાચું છે? ઉનાળા પુરતું બાળકોને ઠંડા પીણા અને ઠંડા બજારુ ખાદ્ય પદાર્થો લેવા દેવાય?

પ્રતિશાદ આપો

મંજૂર ટૅગ્સ

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો