મુલાકાતી નંબર: 430,029

Ebook
બસ નંબર કેવી રીતે યાદ રખાતો.
૧૯૬૦ના અરસામાં અમદાવાદમાં લાલદરવાજાથી વાડજની બસનો રૂટ 2B, 2D અનર 5D હતો. તે યાદ રાખવા લોકો 'બેબી રડી પડી' યાદ રાખતા હતા. જેથી રૂટ નંબર યાદ રહે..

પ્રતિશાદ આપો

મંજૂર ટૅગ્સ

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો