મુલાકાતી નંબર: 430,023

Ebook

ઈન્વરટેડ નીપલ

ઈન્વરટેડ નીપલ અને બ્રેસ્ટ ફીડીંગ (સ્તનની નીપલનું અંદરની બાજુ વળેલું હોવું) સામાન્ય રીતે માતાની નીપલની સ્થિતિ સ્તનની બહારની બાજુ ઢળેલી હોય છે પરંતુ નીચેના કારણોસર નીપલ અંદરની બાજુ (ઈન્વરટેડ) હોઈ શકે છે. ૧૦ થી ૨૦% માતામાં કોઈ પણ કારણ વિના જન્મથી, કોઈ સર્જરી પછી, અકસ્માત પછી, સ્તનમાં કોઈ ઇન્ફેકશન પછી, બહુજ ઝડપથી વજન ઘટાડ્યું હોયવધુ વાંચો

માતાને ધાવણ કેવી રીતે વધારી શકાય?

ધાવણ પુરતું આવે તે માટે શું કરવું? • બાળકના જન્મ બાદ ઘણી માતાઓને પોતાના ધાવણ માટે અસંતોષ હોય છે. માતાને ગર્ભ રહે એટલે એનાં શરીરમાં અંતઃસ્ત્રાવોની ગોઠવણ કુદરત દવારા જે થયેલી છે એ રહેવાની જ. પરંતુ ધાવણનું પ્રમાણ સારું રહે તે માટે માતા પોતે ગર્ભાવસ્થામાં સ્તનનું ધ્યાન કેવું રાખે છે, જન્મ બાદ માતાનાં ધાવણ વધારવાવધુ વાંચો

સ્તનપાનને a, b, c, d દવારા સમજીએ
માતાનાં ધાવણની ખૂબીઓ
સ્તનપાન કરાવતી વખતે શું ધ્યાન માં રાખશો.
માતાને થાયરોઈડ અને બાળક
ક્રેક નીપલ
ધાવણ વધારવા માટે.
કોલોસ્ટ્રમ
કાંગારૂ મધર કેર.
કાઢેલું ધાવણ
ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો