મુલાકાતી નંબર: 430,018

Ebook
ટ્રાવેલિંગ વખતે એક થી પાંચ વર્ષના બાળકો માટે સાથે રાખવાની દવાઓ
  1. Tab P-250 / Syp Calpol 250 / Megadol = તાવ આવે ત્યારે 5 ml / એક ગોળી આપવી. (૧૦)
  2. Syp Combiflam = વધુ તાવ, સોજો તેમજ  દુખાવો થાય તેના માટે = 5 ml.....................(૧)
  3. Syp Cyclopam = પેટમાં દુખે, ચૂંક કે ગેસ માટે = 5 ml ................................................(૧)
  4. Syp Ondem / Tab Ondem (4 mg) = ઉલટી અથવા ઉબકા થાય ત્યારે 5 ml અથવા એક ગોળી લેવી (૧)
  5. Tab Sporlac = ઝાડા થયા હોય ત્યારે એક ગોળી સવારે અને એક ગોળી સાંજે લેવી    (૧૦)
  6. Syp Normetrogyl = ઝાડા થયા હોય ત્યારે ૨.૫ml સવારે અને ૨.૫ml સાંજે એમ ચાર દિવસ માટે લેવી (૧)
  7. Syp Alerid / Syp Zyrtec = શરદી, રીએક્શન, એલર્જી અને ખંજવાળ માટે રોજ રાત્રે 5 ml એમ ચાર દિવસ માટે લેવી (૧)
  8. Syp Chericof / Syp Ashthakind Dx = 3.5 ml દિવસમાં ત્રણ વખત એમ શરદી અને ખાંસી થઈ હોય ત્યારે પાંચ દિવસ માટે (૧)
  9. Nasoclear / Salin / Solvin nasal drops = શરદીમાં નાક બંધ થઈ જાય ત્યારે દિવસમાં પાંચ થી છ વખત નાખી શકાય (૧)
  10. T-Bact / Fucidin Ointment = Antiseptic તરીકે વાગે, ચીરો, ગુમડું તેમજ ફોડકી ઉપર વાપરી શકાય.

પ્રતિશાદ આપો

મંજૂર ટૅગ્સ

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો